Blog personální agentury Goodworker

Jak postupovat u daně z příjmů fyzických osob u ukrajinských zaměstnanců

Již na začátku války avizoval předseda české vlády Petr Fiala, že se ČR připojí k vlně mezinárodní solidarity a přijme na své území lidi prchající před válkou. Z dostupných dat vyplývá, že do dnešních dnů nalezlo v naší zemi útočiště přes 300 000 Ukrajinců. Cílem je, aby se tito lidé co nejrychleji začlenili do české společnosti a našli si práci a bydlení. Legální práce není důležitá jen z pohledu ekonomické samostatnosti válečných utečenců, ale také se jedná o významný zdroj veřejných financí, protože daň z příjmů fyzických osob tvoří společně se spotřební daní a DPH nejvyšší příjmy ze všech daní daňové soustavy. Této problematice jsme se věnovali již v článku “Zdravotní pojištění u ukrajinských zaměstnanců. Jak to funguje?”, kde jsme se zaměřili na povinné zákonné odvody a zároveň na možnosti, které mohou Ukrajinci čerpat. Dnes se blíže podíváme na daň z příjmů fyzických osob. Ačkoliv Ukrajina stále nepatří mezi členské státy EU, došlo v našem právním systému ke značnému administrativnímu zjednodušení, které pomáhá zaměstnancům z Ukrajiny etablovat se na český pracovní trh.

Zaměstnanci z Ukrajiny a daň z příjmu FO


Daň z příjmů je jednou ze základních daní naší daňové soustavy. Platí ji všechny fyzické osoby, které jsou v tuzemsku v legálním pracovním poměru. Podobně jako Češi, mohou i zaměstnanci z Ukrajiny předložit svému zaměstnavateli prohlášení poplatníka k dani ze závislé činnosti (v česku se pro něj vžil lidový název “růžový formulář”) a uplatňovat slevy na dani (například slevu na poplatníka, slevu na invaliditu nebo daňové zvýhodnění na děti). Nezáleží při tom, zda zaměstnanec uzavřel klasickou pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo zda tyto smlouvy zkombinovat. Pouze je důležité dodržovat termíny. Nový pracovník musí předložit zaměstnanci podepsané prohlášení k dani nejpozději do třiceti dnů po nástupu do zaměstnání a poté každý rok do 15. února na další zdaňovací období. Ať už se jedná o Čecha nebo zaměstnance u Ukrajiny, vždy platí zásada, že prohlášení nesmí být duplicitní, tzn. že ho lze předložit pouze jednomu zaměstnavateli.

Daňový rezident


Zatímco až dosud měli Češi i cizinci srovnatelné podmínky, v této oblasti se láme chleba. Firmy, které mají ve svých řadách zaměstnance z Ukrajiny, musí doložit, zda se jedná o daňové rezidenty či daňové nerezidenty. Daňové rezidenství upravuje v České republice § 2 odst. 2, 3 a 4 zákona o daních z příjmů. Ve stručnosti můžeme popsat, že tato právní formulace považuje za daňového rezidenta osobu, která:

  • Má v České republice bydliště nebo se zde zdržuje déle než 183 dnů v daném kalendářním roce,
  • Bydlištěm na území České republiky se pak rozumí stálý byt (vlastní, pronajatý),
  • Bydliště je takového charakteru, z něhož lze usuzovat, že dotyčná osoba má v plánu se v něm trvale pohybovat.

Protože v praxi může nastat i situace, kdy má cizinec svůj byt i na Ukrajině, vychází se pro určení daňového rezidentství z kritérií uvedených v čl. 4 Smlouvy o zamezení dvojího zdanění, kterou uzavřela Česká republika s Ukrajinou jako bilaterální právní akt. V takovém případě se vychází z pořadí, v němž jsou kritéria této smlouvy seřazena.

Daňový domicil


Při určení daňového rezidenství se vychází z předpokladu, že sám zaměstnanec ví, k jaké zemi má bližší vztah. V případě zaměstnanců z Ukrajiny však mohou nastat komplikace, neboť část v tuzemsku pracujících cizinců se chce vrátit zpět na Ukrajinu za rodinou, další část plánuje, že u nás zůstane trvale. Ve chvíli, kdy zaměstnavatel přesně neví, jak má svého pracovníka zařadit, je nejjednodušším řešením odkázat cizince na místně příslušný finanční úřad v ČR. Ten si poslechne poplatníka, zváží všechny možnosti a případně udělí zaměstnanci daňový domicil.

Experti předpokládají, že právě daňový domicil bude nejrychlejším a nejefektivnějším prostředkem pro určení daňového rezidenství v České republice. Potvrzení o daňovém domicilu slouží k potvrzení toho, že jste daňovým rezidentem ČR a že si v ČR můžete uplatnit slevy na dani. Obecně se očekává, že většina zaměstnanců z Ukrajiny stejně bude jen žádat základní slevu na poplatníka. Případně studium a ostatní slevy a nezdanitelné části základu daně uplatní případně až v ročním zúčtování daní (až získají pevný status daňového rezidenta).


Legislativa