Blog personální agentury Goodworker

Kdy je nutné vypsat výběrové řízení na pracovní pozici

Koloběh zaměstnanců je nikdy nekončící proces. Staří pracovníci odcházejí do důchodu, případně k jiným firmám a jejich místa zaplňují nováčci. Těžko si představit, že by tomu tak nebylo. Mnoho firem při přijímání nových zaměstnanců pouze sepíše náborový inzerát a s vybranými uchazeči se setkají na osobním pohovoru. Nikdo je nenutí vypisovat výběrové řízení na pracovní pozici. Přesto zákon přímo ukládá, kdy je nutné vypsat výběrové řízení. Zajímavostí je, že i když uchazeč o práci úspěšně projde celým procesem výběrového řízení, automaticky mu nevzniká právo na podepsání pracovní smlouvy. 

Kdy je nutné vypsat výběrové řízení


Povinnost obsadit pracovní místo na základě vypsaného výběrového řízení má relativně málo společností v soukromém sektoru. Typicky se to týká úředníků. Tuto oblast upravuje § 7 odst. 1 zákona č. 312/2003 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 46/2004 Sb. (dále jen „zákon o úřednících“). Tento zákon uvádí i konkrétní podmínky výběrového řízení. Kromě povinnosti vypsat výběrové řízení, je to hlavně sjednání pracovního poměru na dobu neurčitou a také zařazení daného zaměstnance do kategorie „úředník“.

Pro lepší pochopení si uvedeme pár příkladů z praxe

  • Varianta A. Zaměstnanec je zařazen v kategorii “úředník” a má sjednaný pracovní poměr na dobu neurčitou. U tohoto pracovníka dochází ke změně sjednaných pracovních podmínek. V tomto případě se nové výběrové řízení nevypisuje, protože zaměstnanec má smlouvu na dobu neurčitou.
  • Varianta B. Zaměstnanec je zařazen v kategorii “úředník” a má sjednaný pracovní poměr na dobu určitou. V rámci změny sjednaných pracovních podmínek se mu délka pracovního poměru mění z určitého na neurčitý. V tomto případě je nutné vypsat výběrové řízení, neboť u zaměstnance sice nevzniká žádný nový pracovní poměr, ale mění se délka jeho trvání.
  • Varianta C. Zaměstnanec je zařazen do kategorie “neúředník”. Během změny sjednané práce se přesunul do kategorie “úředník” s pracovním poměrem na dobu určitou. Opět není nutné vyhlašovat výběrové řízení, protože pracovník se sice přesunul do kategorie “úředník”, ale pracovní poměr má sjednaný jen na dobu určitou.
  • Varianta D. Zaměstnanec je zařazen do kategorie “neúředník”. Během změny sjednané práce se přesunul do kategorie “úředník” s pracovním poměrem na dobu neurčitou. Protože se přesunul do kategorie “úředník” a jedná o dobu neurčitou, výběrové řízení musí být vypsáno.

Na co si dát pozor


Je důležité vědět, že ani úspěšně absolvované výběrové řízení neukládá zaměstnavateli (ale ani zaměstnanci) povinnost uzavřít pracovní smlouvu. Zaměstnavatel se však během výběru musí řídit § 4 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Tento paragraf zajišťuje rovné zacházení se všemi uchazeči. Slouží jako pojistka proti přímé i nepřímé diskriminaci. Jedná se hlavně o pohlaví, věk, sexuální orientaci, rasový nebo etnický původ, národnost, zdravotní stav, náboženství a podobně.

I zde ale existují výjimky. Zaměstnavatel si například může určit, že hledá pouze muže do věku 45 let. Musí se však jednat o fyzicky náročnou manuální práci, kterou ženy ze své podstaty vykonávat nemohou. Obecně platí, že cíl sledovaný takovou výjimkou musí být oprávněný a požadavek přiměřený.

Závěrem


Zaměstnavatel v rámci výběrového řízení musí zohlednit právní předpisy vyplývající z povahy zaměstnání. Jedná se například o lustrační zákon (č. 451/1991 Sb.), kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích nebo zákon upravující podmínky získávání a uznávání odborné způsobilosti lékařů, zubařů a farmaceutů (zákon č. 95/2004 Sb.). Právní předpisy se vztahují také na profesionální řidiče.


Legislativa