Blog personální agentury Goodworker

Dohoda o dočasném přidělení zaměstnance, její náležitosti a pravidla, za nichž může být sjednána

Práce přes personální agenturu se od svého založení v říjnu 2004 stala běžným standardem zaměstnávání nových pracovníků. Firmy řeší dočasným přidělením zaměstnance aktuální nedostatek volných pracovních sil ve svém podniku (typicky se jedná o sezónní práce, vykrytí období dovolených, období zvýšené nemocnosti atd.). V tomto bodě je však nutné uvést, že založení agentury práce je po finanční i administrativní stránce složitá věc a zakladatel musí splnit řadu zákonných povinností včetně doložení trestní bezúhonnosti nebo doklad o dosaženém vzdělání. V praxi se pak personální agentura orientuje na tři základní služby - vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu, zaměstnávání osob pro samotnou agenturu a nejčastěji vyhledání vhodných pracovníků pro uživatele (zaměstnavatele). S tím je spojená řada administrativních úkonů, přičemž dnes si blíže představíme dohodu o dočasném přidělení zaměstnance. 

Nejprve v obecné rovině


V praxi se s termínem “dočasné přidělení” můžeme setkat ve dvou rovinách. V té první využije zaměstnavatel toho, že aktuálně nemá dostatek práce pro svého zaměstnance, a proto ho dočasně poskytne jinému zaměstnavateli (například v době covidové přidělovaly gastro podniky své pracovníky jiným firmám, kterým naopak pracovní síla chyběla). Důležitou podmínkou zde je, aby služba byla bezplatná.

Naopak za finanční poplatek přidělují své pracovníky personální agentury, pro které je to jedna ze základních služeb, jež klientům poskytují (více o tématu se dočtete v článku “Vyřešte personální otázky dočasným přidělením zaměstnanců”).

Co to je dohoda o dočasném přidělení zaměstnanceJedná se o smluvní dokument, na základě kterého vzniká mezi personální agenturou a uživatelem (tedy klientem - firmou, pro niž budou zaměstnanci agentury pracovat) právní vztah. Dohoda definuje práva a povinnosti obou zúčastněných stran, přičemž zde platí jednoduchá úměra: čím lépe bude smlouva sepsaná, tím menší bude prostor pro nejasné interpretace a s tím spojené případné problémy (často se tak stává například u náhrad škod způsobených přiděleným pracovníkem). Aby byla dohoda o dočasném přidělení zaměstnance platná, musí být vždy provedena v písemné formě.

Náležitosti dohody


Při sepisování této smlouvy se vychází z § 308 Zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, který přímo určuje, jaké náležitosti musí dohoda o dočasném přidělení zaměstnance obsahovat. Mezi ně patří:

 • Jméno a příjmení (případně rodné příjmení),
 • Státní občanství,
 • Datum a místo narození,
 • Adresa bydliště dočasně přiděleného zaměstnance,
 • Druh práce, kterou bude dočasně přidělený zaměstnanec vykonávat,
 • Místo výkonu práce,
 • Den nástupu dočasně přiděleného zaměstnance k výkonu práce u uživatele,
 • Určení doby, po kterou bude dočasně přidělený zaměstnanec vykonávat práci u uživatele,
 • Informace o pracovních a mzdových nebo platových podmínkách zaměstnance, který pracuje pro uživatele,
 • Podmínky, za nichž může být dočasné přidělení zaměstnancem nebo uživatelem ukončeno před uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno,
 • Číslo a datum vydání rozhodnutí, kterým bylo agentuře práce vydáno povolení ke zprostředkování zaměstnání.

Pravidla pro uzavírání dohod


Před uzavřením dohody o dočasném přidělení zaměstnance je třeba mít na zřeteli několik pravidel, která vychází ze zákona. Mezi ty stěžejní jsme vybrali následující:

V prvé řadě musíme uvést, že tuto dohodu lze uzavřít s agenturním pracovníkem pouze v případě, kdy uživatel nemůže využít služeb svých kmenových zaměstnanců (není tedy dovoleno pronajímat si pracovníky personální agentury v situaci, kdy mohou tuto práci vykonávat vlastní zaměstnanci).

Dále zákon zakazuje, aby byl k zaměstnavateli přidělen k výkonu práce agenturní zaměstnanec, který je již u uživatele zaměstnán v základním pracovněprávním vztahu.

Agentura práce a zaměstnavatel jako uživatel jsou povinni zajistit, aby pracovník agentury nevykonával v témže kalendářním měsíci práci na základě dočasného přidělení zaměstnance pro jinou personální agenturu.

Pakliže se rozhodnete pronajmout si zaměstnance od agentury práce, mějte na paměti, že personální agentura musí mít ze zákona platné oprávnění udělené Generálním ředitelstvím Úřadu práce. Další podmínkou je, aby tato agentura neporušovala při přidělování zaměstnanců zásady rovného zacházení včetně diskriminace.

Dohoda o dočasném přidělení zaměstnance musí obsahovat náležitosti dle § 308 Zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce (viz předchozí nadpis “Náležitosti dohody”).

Po sjednání dohody uděluje agenturnímu zaměstnanci pracovní úkoly uživatel, který také dohlíží na jejich správné a včasné vypracování, eviduje docházku a připravuje podklady pro mzdy. Nemůže však vůči němu uplatňovat právní úkony typu výpověď apod., toto má v gesci výhradně personální agentura.

Zákon stanovuje jako maximální dobu dočasného přidělení zaměstnance 12 kalendářních měsíců. Výjimku z tohoto pravidla tvoří pouze situace, kdy se jedná o zástup za pracovníka na mateřské (rodičovské) dovolené, nebo kdy o to přidělený zaměstnanec sám výslovně požádá.

Předčasné ukončení dohody


Předčasně mohou tuto smlouvu ukončit obě strany, a to zejména z těchto důvodů:

 • Poruší-li agenturní zaměstnanec své povinnosti vyplývající z právních předpisů zvlášť hrubým způsobem.
 • Poruší-li agenturní zaměstnanec své povinnosti vyplývající z právních předpisů závažným způsobem, případně soustavně méně závažnými způsoby.
 • Spáchá-li agenturní zaměstnanec během dočasného přidělení u uživatele trestný čin, který souvisí s výkonem práce.
 • Odpadnou-li předčasně a nepředvídatelně důvody, kvůli nimž byla dohoda o přidělení zaměstnance sjednána.


Lidské zdroje (HR)