Blog personální agentury Goodworker

Výhody a nevýhody zaměstnávání brigádníků

Brigádníci jsou v mnoha firmách ceněni pro svoji flexibilitu. Zaměstnavatelé po nich sáhnou, když potřebují doplnit personální stav během dovolených, v období zvýšené nemocnosti (klasicky se jedná o podzimní chřipkové období) nebo když potřebují jednorázově navýšit stav pracovníků pro konkrétní projekt. Výjimkou nejsou ani sezónní práce. Mezi brigádníky nalezneme nejčastěji studenty, ale stále častěji jsou k vidění i důchodci a uchazeči o zaměstnání. Stejně jako u všeho platí, že nic není černobílé, a proto má i zaměstnávání brigádníků své kladné i záporné stránky, které si představíme níže. 

Plnoletí brigádníci vs. mladiství


Pakliže chce firma zaměstnat brigádníky, musí nejprve zvážit, zda sáhnout po plnoleté osobě, nebo se raději rozhodne pro mladistvého. V případě druhé varianty je třeba počítat s tím, že se na neplnoletého brigádníka vztahuje větší zákonná ochrana a tím pádem panují i trochu odlišné výhody a nevýhody těchto pracovníků. Na druhou stranu přijetí mladistvého zaměstnance není většinou finančně náročné a neplnoletý pracovník může přinést nový pohled na věc či oživení kolektivu. My se nejdřív podíváme na zaměstnávání brigádníků, kteří již dosáhli plnoletosti.

Výhody a nevýhody zaměstnávání zletilých brigádníků


České právo samotný výraz “brigáda” nezná. Jen připomeneme, že zaměstnanci pracují na hlavní pracovní poměr, zatímco brigádníci obvykle vykonávají práci na tzv. dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Tento druh sjednané práce nese pro zaměstnavatele následující výhody a nevýhody:

Výhody


 • Zaměstnavatel nemá povinnost rozvrhovat zaměstnanci pracovní dobu a přidělovat mu v ní práci,
 • Zaměstnavatel nemusí řešit práva spojená s výkonem závislé práce v pracovním poměru, protože zaměstnanci tato práva automaticky nevznikají.
 • Neexistují žádná zákonná omezení v souvislosti s dobou trvání pracovněprávního vztahu.
 • Na rozdíl od práce na hlavní pracovní poměr lze brigádnické dohody jednodušeji zrušit.
 • Brigádníci mají zpravidla odměnu sjednanou ve smlouvě a nevztahuje se na ně (až na výjimky) ustanovení zákoníku práce o odměňování mzdou či platem.

Nevýhody


 • Omezený rozsah práce, kterou může zaměstnanec pro zaměstnavatele konat.

Výhody a nevýhody zaměstnávání nezletilých brigádníků


Pod pojmem mladistvá osoba rozumí zákon osobu, která již dovršila 15 let věku a má ukončenou povinnou školní docházku. Zaměstnavatel nesmí sjednat den nástupu do práce jako den, který předcházel dni, kdy mladistvá osoba ukončila povinnou školní docházku. Kladné a záporné stránky zaměstnávání brigádníků, kteří ještě nedovršili 18 let jsou následující:

Výhody


 • Malá finanční náročnost. Nedospělí brigádníci mají obvykle malé nebo žádné pracovní zkušenosti, a proto často přistupují na nižší platební podmínky. Zde je důležité také uvést, že výše sjednané odměny přímo ovlivňuje odvody zdravotního a sociálního pojištění.
 • Tabula rasa. Mladí pracovníci ještě nemají zažité pracovní návyky včetně zlozvyků, a proto se obvykle bez problémů adaptují na nové pracovní prostředí, firemní kulturu a tempo. Firmy si tak mohou lépe tyto pracovníky “vychovat”.
 • Nemají děti. Zaměstnanci v mladistvém věku většinou nemají děti. Odpadá tak starost s vyzvedáváním ratolestí ze školky nebo absence v případech, kdy je dítě nemocné.
 • Navázání další spolupráce. Vztah mezi brigádníkem a zaměstnavatelem nemusí skončit pouze brigádou. Když se mladý zaměstnanec osvědčí, může mu firma nabídnout zaměstnání na hlavní pracovní poměr. Profituje z toho i brigádník, který společnost a náplň práce již důvěrně zná a nemusí se adaptovat na zcela nové prostředí.
 • Nové nápady. Kmenoví zaměstnanci si často zvykli na rutinu a chybí jim potřebný nadhled. Naopak brigádníci se dívají na zaběhlé postupy novýma očima a mohou tak přinést nápady, které ušetří čas i peníze.
 • Nadšení. Mladí lidé mají většinou plno energie a přinesou svěží vítr do zaběhnutého a někdy zkostnatělého týmu pracovníků. Samozřejmě ale vždy závisí na konkrétní povaze člověka.

Nevýhody


 • Zákonná omezení. České zákony nejsou úplně nakloněné zaměstnávání brigádníků pod 18 let. Proto přináší řadu striktních omezení, mezi která spadá například zákaz práce pod zemí (těžba nerostů, ražení tunelů a štol apod.). Obecně zákon praví, že “se musí brát zřetel na anatomické, fyziologické a psychické zvláštnosti v tomto věku a nesmí se zaměstnávat pracemi, které jsou nepřiměřené, nebezpečné nebo škodlivé jejich zdraví”.
 • Nezkušenost. Pakliže jsou brigádníci nepopsaným listem, může to být výhoda i nevýhoda zároveň. Z malých zkušeností mohou pramenit zbytečné chyby, avšak částečně se tomu dá předejít kvalitním zaškolením nebo přidělením tzv. buddyho.
 • Nezodpovědnost. Je vědecky prokázané, že lidský mozek dozrává až kolem 25 roku věku (mužský o něco později) s čímž úzce souvisí schopnost nést odpovědnost za své chování. Zaměstnávání nezletilých se tak snadno může podobat jízdě na horské dráze. Na druhou stranu platí to samé jako u nadšení, tzn. že závisí na osobnosti každého člověka.
 • Nezapadnutí do kolektivu. Tato hrozba se netýká jen mladistvých. Sezónní pracovníci mohou být bráni jako konkurence, nebo naopak jako méněcenní v rámci kolektivu.


Lidské zdroje (HR)