Blog personální agentury Goodworker

Jak zaměstnat cizince mimo EU

Zaměstnávání zahraničních pracovníků se stalo v mnoha společnostech nezbytnou součástí personální politiky. Je to logické, neboť cizinci často obsazují pozice, o které Češi nemají zájem. Například stavební průmysl nebo pohostinství si již bez nich svojí činnost neumí představit. A zatímco zaměstnat pracovníky z jiných členských zemí Evropské unie je relativně snadné, v případě cizinců mimo EU se jedná o zdlouhavý administrativní proces. Přemýšlíte-li jak zaměstnat cizince mimo EU, připravili jsme pro vás krátkého průvodce.

Jak zaměstnat cizince mimo EU


Zde je důležité, zda se jedná o cizince s tzv. volným přístupem na trh práce. V tomto případě se jejich zaměstnávání řídí v podstatě stejnými pravidly jako v případě zaměstnávání cizinců ze zemí EU. Tito pracovníci nepotřebují povolení k zaměstnání, nicméně stále platí, že musí mít platné povolení k pobytu v ČR (dlouhodobé vízum, dlouhodobý pobyt nebo trvalý pobyt). Konkrétně se jedná o:

 • cizince s pobytovou kartou rodinného příslušníka občana EU. Jedná se o cizince, který má za manžela Čecha, případně za manželku Češku. Příkladem z praxe může být třeba egyptský manžel Češky, americká přítelkyně Čecha, manželka Itala žijícího v Praze apod.
 • cizince s českým vysokoškolským diplomem.
 • cizincem s dlouhodobým pobytem za účelem soužití rodiny. Zde se jedná například o Češku, jež má za manžela Syřana, který je v tuzemsku zaměstnán.
 • cizince, který se v ČR soustavně připravuje na budoucí povolání. Cizinec musí mít status studenta a musí studovat akreditovaný program.
 • cizince s trvalým pobytem na území ČR.


Pracovníci, kteří nemají volný vstup na trh práce


Pokud si kladete otázku, jak zaměstnat cizince mimo EU, kteří nemají volný vstup na trh práce, pak vězte, že existuje mnoho podob a postupů. Můžou nastat následující scénaře:

 • Cizinec již v ČR pobývá na základě zaměstnanecké karty, jen u jiného zaměstnavatele. Pakliže nastane tato situace, je zaměstnavatel povinen vystavit volnou pozici (na které bude cizinec zaměstnán) na Úřadu práce, přičemž záměrem je zaměstnat zahraničního pracovníka. Následuje třicetidenní lhůta (tzv. test trhu práce), po jejímž uplynutí je volné pozici přiděleno speciální číslo. S tímto číslem zajde cizinec na místně příslušnou pobočku Ministerstva vnitra (MVČR) a požádá o udělení souhlasu se změnou zaměstnavatele. V případě, že mu MVČR vyhoví, nestojí zahraničnímu pracovníkovi již nic v cestě za novým místem. Pouze musí předchozí zaměstnavatel informovat úřad práce o ukončení zaměstnání a nový zaměstnavatel musí informovat úřad práce o nástupu cizince do zaměstnání.
 • Cizinec již v ČR pobývá na základě jiného typu povolení k pobytu. Takovým typem může být například studium neakreditovaného programu, podnikání, vízum za účelem sloučení rodiny apod. Chce-li cizinec v tuzemsku pracovat, musí si prostřednictvím MVČR požádat o změnu účelu pobytu ze současného typu pobytu na zaměstnaneckou kartu. Poté opět platí to, co je uvedeno v předchozím bodu. Jakmile má žádost o zaměstnaneckou kartu schválenou, musí na MVČR odevzdat biometrické údaje. Od této chvíle je již možné zaměstnat cizince, nicméně nejpozději ke dni nástupu musí o nástupu cizince zaměstnavatel informovat úřad práce.
 • Cizinec ještě není v České republice. Asi nejobtížnějším způsobem, jak zaměstnat cizince mimo EU jsou případy, kdy zahraniční pracovníci ještě nejsou na území ČR. V těchto případech je nutné projít celým procesem získání zaměstnanecké karty.

Zaměstnanecká karta


Zaměstnanecká karta je dokument určený pro obyvatele třetích zemích, který je opravňuje pobývat i pracovat na území ČR. Zaměstnanecká karta je vždy vydávána na jedno konkrétní místo u jednoho konkrétního zaměstnavatele. Není vázána na konkrétní pozici, jednou z podmínek je však typ úvazku, který nesmí být menší než 15 hodin týdně. Zaměstnanecká karta je nezbytnou součástí v případech, kdy uvažujete jak zaměstnat cizince mimo EU. Jedná se o dlouhodobý a časově náročný byrokratický proces, proto se vyplatí přenést jej na bedra profesionálů.

Postup


Prvním a nejdůležitějším krokem je volné pracovní místo nahlásit na úřad práce. Nezapomeňte přitom uvést, že pracovní pozici chcete obsadit cizincem. K tomu využijete formulář “Hlášenka volného pracovního místa”. Zde je dobré říci, abyste vyplňování hlášenky věnovali dostatečnou pozornost, protože je to tématika poměrně obsáhlá. Po podání hlášenky na úřad práce je třeba počkat 30 dní, než volná pozice dostane speciální číslo, které je potřebné k podání žádosti o zaměstnaneckou kartu. Jakmile má Váš kandidát k dispozici číslo volné pracovní pozice, může požádat o vydání zaměstnanecké karty. Pokud už má cizinec na území ČR povolen pobyt za jiným účelem, může podat žádost o vydání zaměstnanecké karty přímo na Ministerstvu vnitra ČR, v opačném případě se obrátí na českou ambasádu v zemi svého původu. K žádosti o zaměstnaneckou kartu je třeba doložit dokumenty, přičemž platí, že všechny dokumenty musí být originály či notářsky ověřené kopie, musí být apostilovány či superlegalizovány (ve většině případů) a zároveň přeloženy do českého jazyka. Konkrétně se jedná o následující dokumenty:

 • formulář žádosti o zaměstnaneckou kartu,
 • formulář žádosti o dlouhodobé vízum (pouze v některých případech),
 • pas,
 • 2 pasové fotografie,
 • potvrzení o ubytování,
 • pracovní smlouva (musí splňovat několik podmínek),
 • potvrzení o vzdělání/kvalifikaci cizince,
 • výpis z rejstříku trestů ze země původu cizince.

Čekání


Čekání je při procesu zaměstnání cizince mimo EU nejdzlouhavější částí. Jakmile je žádost o zaměstnaneckou kartu podána, začne běžet zákonná lhůta, která bývá 60 - 90 dnů. V závislosti na tom, na jaké ambasádě byla žádost podána však může vydání rozhodnutí o zaměstnanecké kartě trvat mnohem déle. Ve chvíli, kdy je zaměstnanecká karta schválena, vyzve ambasáda nebo MVČR cizince, aby si kartu převzal. Pokud byla žádost o zaměstnaneckou kartu podána přes ambasádu, musí si tam cizinec zajít pro vízum na 60 dnů, které ho opravňuje přijet do ČR.

Nahlášení nástupu cizince do zaměstnání


Zaměstnavatel je povinen nejpozději ke dni nástupu cizince do zaměstnání informovat o nástupu cizince krajskou pobočku úřadu práce. Ještě předtím musí cizinec žijící v tuzemsku - má-li schválenou zaměstnaneckou kartu - zajít na MVČR a odevzdat zde své biometrické údaje (otisky prstů, foto apod.). Od této chvíle je teoreticky možné cizince zaměstnat, nicméně nejpozději k tomu samému dni musí proběhnout další krok.

Vyzvednutí vlastní zaměstnanecké karty


Nejpozději ke dni nástupu cizince do zaměstnání je zaměstnavatel povinen ohlásit tuto skutečnost krajské pobočce Úřadu práce, přičemž tato událost se zaznamenává na formuláři “Informace o nástupu do zaměstnání”. Samotný cizinec si zaměstnaneckou kartu vyzvedává zpravidla za 2-3 týdny po odevzdání biometrických údajů. Zaměstnanecká karta se zpravidla vydává na dobu dvou let (při pracovní smlouvě na dobu neurčitou) či na dobu trvání pracovního poměru.

Pakliže stále uvažujete na tím, jak zaměstnat cizince mimo EU, zvažte, zda pro vás nebude jednodušší přenechat tento náročný proces specializované firmě. Jen tak budete mít jistotu, že na nic důležitého nezapomenete a ušetříte si mnoho času i nervů.

Zaměstnávání Ukrajinců